heptaqram

heptaqram

Heptagram (digər adlar: Septaqram, bir həftə və ya Septoqramma) Yeddi düz xətlə çəkilmiş yeddiguşəli ulduzdur. Bu yeddi tərəfli ulduzun adı hepta- ədədi prefiksini yunanca -qram şəkilçisi ilə əlaqələndirir. -qram şəkilçisi γραμμῆ xəttindən (qram) əmələ gəlib.

Dini Simvolizm və Heptaqramın Mənası

  • Bu simvol xristianlıqda yaradılışın yeddi gününü ifadə etmək üçün istifadə edilmişdir və pisdən qorunmaq üçün ənənəvi simvola çevrilmişdir.
  • Bu işarə bir çox xristian təriqətlərində kamillik (yaxud Tanrı) simvoludur.
  • Heptaqram neo-bütpərəstlər arasında tanınır Elven Ulduzu və ya Peri ulduzu... Müxtəlif müasir bütpərəstlik və cadugərlik ənənələrində müqəddəs simvol hesab olunur. Mavi Ulduz Wicca da onun adlandırıldığı simvoldan istifadə edir bir həftə... İkinci heptaqram sehrli gücün simvolu bir növ bütpərəst mənəviyyatda.
  • Bu işarə xarici subkulturanın bəzi nümayəndələri tərəfindən identifikator kimi istifadə olunur.
  • Kimyagərlikdə yeddi tərəfli ulduz ola bilər yeddi planetə aiddir qədim kimyagərlərə məlumdur.
  • İslamda heptaqram üçün istifadə olunur Quranın ilk yeddi ayəsinin müqəddiməsi.